Hom's Blog


VB恶作剧脚本

on error resume next
dim WSHshellA
set WSHshellA = wscript.createobject("wscript.shell")
WSHshellA.run "cmd.EXE /c shutdown -r -t 60 -c ""叫你不说,知道厉害了吧!"" ",0 ,true
dim a
do while(a <> "我是猪")
a = inputbox ("说我是猪,就不关机,快撒,说 ""我是猪"" ","说不说","不说",8000,7000)
msgbox chr(13) + chr(13) + chr(13) + a,0,"MsgBox"
loop
msgbox chr(13) + chr(13) + chr(13) + "早说就行了嘛"
dim WSHshell
set WSHshell = wscript.createobject("wscript.shell")
WSHshell.run "cmd.EXE /c shutdown -a",0 ,true
msgbox chr(13) + chr(13) + chr(13) + "哈哈哈哈,真过瘾"


◆ 本文地址: http://platinhom.github.io/2015/09/22/VBezuoju/, 转载请注明 ◆

前一篇: Excel多表格操作
后一篇: 多组同时Fitting


Contact: Hom / 已阅读()
Source 类别: Coding  标签: VB